Pædagogik

I Juulskov Huset vil børnene møde personale, der alle arbejder med et overordnet anerkendende menneskesyn. Behandlingsarbejdet er psykologisk/pædagogisk tilrettelagt med fokus på en miljøterapeutisk ramme med en høj grad af forudsigelighed og struktur. Børnene mødes med omsorg, kærlighed og tydelighed i en forudsigelig hverdag. Disse tiltag anses for at være en forudsætning for at skabe de forudsætninger, der skal til, for at udfordre børnene tilpas i forhold til udviklingen af sundere tilknytningsadfærd. Hensigten er, at give børnene så megen tryghed, at de tør aflære gamle uhensigstmæssige adfærds- og tankemønstre til fordel fra nye. Derfor betragtes dagsstrukturen og den indlejrede forusigelighed og stabilitet, som en nødvendig kurrativ faktor, der frigiver overskud til at arbejde med personlighedsmæssige og emotionelle udfordringer. Følgende pædagogiske metoder anvendes primært i Juulskov Huset:

Miljøterapi: Det er ud fra den miljøterapeutiske tankegang, at Juulskov Husets dagsstruktur og overvejelser omkring kontaktpædagogens særlige rolle er opstået. Gennem miljøterapeutiske tiltag stabiliseres og normaliseres barnets hverdag, og der tillæres rutiner, værdier, praktiske kompetencer mm. i samværet med en voksen. Her arbejdes med miljøterapiens 5 grundsøjler: Beskyttelse, støtte, struktur, engagement og anerkendelse.

Neuropædagogik: Juulskov Huset har tilladt sig at søge inspiration i denne tilgang til trods for, at den oftes ses anvendt ved hjerneskadeproblematikker, hvilket der gudskelov ikke er mange børn og unge rammes af. Til trods for dette, kan nogle af børnenes vanskeligheder bunde i neurologiske vanskeligheder, hvorfor der er behov for viden om barnets neurologiske styrker og udfordringer, og om hvordan man bedst kan udnytte barnets kompetencer og strategier til at kompensere, når nye kompetencer skal indlæres.

Adfærds- og socialtræning: Til trods for at adfærdstræning af nogle betragtes som lettere bedaget med sit udgangspunkt i behaviorismen anvendes, i nogle tilfælde, tiltag fra denne tilgang i Juulskov Huset. Det vil typisk være i forhold til de børn, der lider af adfærdsforstyrrelser, og som udviser voldsom normbrydende adfærd. Grunden til at Juulskov Huset adresserer disse adfærdstræk med en så tydelig en tilgang er, at undgå at utilpasset adfærd går ubehandlet hen, og at disse adfærdstræk på sigt bliver en del af barnets personlighedsstruktur. Måden adfærds- og socialtræning foregår på i Juulskov Huset er fortsat ud fra en anderkendende tankegang. Det sikres, at barnet er tydeligt forhåndsguidet i forhold til den adfærd, der ønskes, at barnet udviser. Herefter støttes, anvises og roses barnet undervejs, når det observeres, at barnet forsøger at imødekomme de pædagogiske krav. Flere børn der visiteres til Juulskov Huset har behov for socialtræning, da de mangler helt basale sociale færdigheder og har ikke sans for eller viden om normale sociale spilleregler. Derfor er konkret guidning nødvendig i det sociale samspil, for at barnet kan få positive oplevelser på dette område.

Theraplay-inspirerede tilgange: Det er bredt kendetegnende ved Juulskov Husets børn og unge, at der ofte er en betragtelig forskel på børnenes psykologiske udviklingsalder og deres fysiske alder. Ud fra denne tankegang anvendes Mclean´s model af den tredelte hjerne til at indplacere barnet, og derudfra ligge et passende behandlingsfokus. Tanken er, at basale behov som ikke blev opfyldt i kritiske faser i barnets tidligste udvikling bør adresseres i behandlingsarbejdet i en kronologisk bottum-up rækkefølge. Stærkt forenklet kan det forklares ved, at Juulskov Husets behandling først adresserer barnets evne til at registrere, mærke og afgrænse egen krop, herefter arbejdes med at barnets evne til at identificere, differentiere og regulere egne emotioner, og afslutningsvis rettes fokus mod barnets evne til at registrere følelser i andre (empati og mentalisering). Til denne neuropsykologiske udvikling anvedes Theraplay-inspirerede tiltag. Barnet drøftes på konference med udgangspunkt i sagsakter og observationer for at afgøre, hvilke af de 4 dimensioner der bør være fokus på (Omsorg Engagement, struktur og udfordring). Theraplaytiltagende ligges ind i barnets dagsstruktur og følges dagligt op på af stedes pædagogiske supervisor.

Behandlingsarbejdet/delmålene tilrettelægges altid ud fra det enkelte barns behov og nærmeste udviklingszone med udgangspunkt i den kommunale handleplan